Pengertian Agama Islam Secara Umum
Pengertian Agama Islam Secara Umum

Pengertian Agama Islam Secara Umum

Diposting pada

Tak asing lagi di telinga kita dengan kata “Agama” dan “Islam“. Dimana agama yang merupakan keyakinan atau keyakinan bagi setiap manusia yang memeluknya. Di negara Indonesia terkandung 6 agama yang dianut, diantaranya yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Budha dan Konghucu. Mayoritas penduduk Indonesia menganut agama Islam.

Adapun pengertian agama Islam akan dibahas selengkapnya oleh seputarpengetahuan berikut ini.

Pengertian Agama Islam
Agama adalah peraturan, pedoman, ajaran, atau proses yang menyesuaikan mengenai keyakinan, keimanan atau kepercayaan. Islam adalah agama samawi yang diturunkan oleh Allah SWT. kepada Nabi Muhamad SAW sebagai Rasul utusan Allah dan Allah menjadikan Islam sebagai agama yang Rahmatal lil ‘aalamiin (rahmat bagi semua alam). Sebagaimana Allah berfirman didalam Qur’an surat Al-Anbiya ayat 107:

“Kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semua alam semesta“.
Secara bhs kata “Islam” berasal dari kata “sallama” yang bermakna selamat, dan bentuk mashdar dari kata “aslama” yang bermakna taat, patuh, tunduk dan berserah diri. Sementara secara istilah, Islam adalah tunduk, taat serta patuh kepada perintah Allah SWT seperti yang udah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul utusan-Nya dan menyerahkan diri seutuhnya hanya kepada Allah ta’ala Pengertian Agama Islam rujukan oleh Para Ulama

• Nabi Muhamad SAW.
Nabi Muhamad menjawab pertanyaan Umar r.a, mengenai apa itu Islam, dan beliau menjawab Islam itu adalah “bahwa engkau mengakui tidak tersedia Tuhan tak sekedar Allah dan bahawasanya Muhamad itu utusan Allah, dan engkau mendirikan sholat, dan mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadhan, dan engkau mengerjakan ibadah haji di Baitullah jika engkau dapat melakukannya“.

• Umar bin Khatab
Menjelaskan Islam sebagai agama yang diturunkan Allah SWT. kepada Nabi Muhamad SAW. Di didalam agama Islam terdapat tiga Perihal yakni: Akidah, Syariat serta Akhlak

• Muhamad bin Ibrahim bin Abdullah at-Tawaijiri
Mengatakan jikalau Islam ialah sesuatu penyerahan diri seutuhnya kepada Allah dengan mengesakan-Nya serta melakukan syariat-syariat-Nya dengan penuh keikhlasan.

• Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab
Beliau menyebutkan Islam ialah berserah diri kepada Allah SWT dengan cara mentauhidkan-Nya, tunduk dan patuh kepada-Nya dengan ketaatan dan berlepas diri dari perbuatan-perbuatan syirik dan para pelakunya.

Pengertian Agama Islam Secara Umum
Secara lazim yang dimaksud dengan agama Islam ialah agama yang diridhoi Allah, yang paling benar dan prima serta agama yang mempunyai rahmat bagi semesta alam. Islam merupakan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhamad SAW., sebagai Nabi paling akhir pilihan-Nya. Didalamnya terkandung ketentuan dan hukum yang dapat dijadikan sebagai arahan dan pedoman hidup bagi semua umat supaya selamat dan suka di dunia hingga akhirat. Allah SWT berfirman:

“Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah sebatas Islam“. (QS. Ali-Imran: 19)

Jadi, agama Islam adalah agama yang benar, yang mengajarkan segala sesuatunya dengan baik dan sempurna. Ajaran Islam bersumber pada Al-Qur’an dan Hadits.

Itulah sekilas tentang pengertian Agama Islam yang bisa dituturkan melewati tulisan ini, semoga bisa tingkatkan ilmu serta berguna bagi para pembaca sekalian. Terimakasih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *